ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084

Yazarlar İçin

Yazarlar İçin

"Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma (BioDiCon)" dergisi online ve basılı formda yayınlanan, bağımsız ve tarafsızlık ilkelerine göre hareket eden uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimiz Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma üzerine yayın yapan hakemli bir dergi olup eserlerin değerlendirilmesi bağımsız ve tarafsız çift kör hakem sistemi kullanılmaktadır.

“Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma”, etik kurallara uygun olarak hazırlanmış biyolojik çeşitliliğin tüm alanları ile ilgili deneysel çalışmaları, güncel konular üzerindeki derlemeleri, vaka raporlarını, editör yorumlarını ve editör mektuplarını yayınlamaktadır. Araştırma sorularını açık bir şekilde sunan betimsel veya deneysel çalışmalar dergimiz tarafından kabul edilmektedir. Dergi basım dili İngilizce ve Türkçedir.

Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisine gönderilen yazılar çift kör hakem-değerlendirme sürecinden geçecektir. Her bir başvuru alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Tarafsız bir değerlendirme süreci sağlamak için hakemler farklı yükseköğretim kurumlarından harici olarak seçilecektir. Yayın kurulu, editörler veya derginin yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen yazıların değerlendirme süreçlerini yönetmek için harici ve bağımsız bir editör davet edecektir.

Deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları ve bazı vaka raporlarındaki araştırma protokollerinin Etik Kurul tarafından uluslararası anlaşmalara uygun olarak onaylanması gereklidir. Eğer gerekirse, etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge yazarlardan talep edilecektir.
İnsanlar ile ilgili deneysel araştırmaları içeren çalışmalarda hasta ve gönüllülerin gerçekleştirilen çalışmanın prosedürleri ile ilgili olarak bilgilendirildiklerine ve onaylarının alındığını gösteren bir beyan metni çalışmalara eklenmelidir. Ayrıca hasta onayı hakkındaki bilgilendirmeye, etik komitesinin ismine ve etik komite onay numarasına çalışmanın Materyal ve Metod kısmında değinilmelidir. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda hayvanların acı ve ağrıdan korunmasına yönelik alınan önlemler açık bir şekilde belirtilmelidir.

Yazarlık Katkı Formu
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisi, yazarların haklarını korumak ve hayalet/fahri yazarlık gibi durumları önlemek amacı ile makale başvuru sürecinin başlangıç aşamasında sorumlu yazardan Yazarlık Katkı Formunun (www. biodicon.com adresinden indirilebilir) imzalı bir nüshasını taranmış olarak istemektedir. Abone Formuna ulaşmak için tıklayınız.

İntihal Taraması Politikaları
Tüm başvurular, intihal ve etik dışı durumların tespiti için benzerlik tespit yazılımı iThenticate programı tarafından kontrol edilir. Başvuru yapılan eserde intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği / imalatı gibi durumların iddia edildiği veya şüphelenildiği hallerde yayın Kurulu, COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

Yayın kurulu “hediye yazarlığı” durumundan şüpheleniyorsa başvuru inceleme aşamasına geçirilmeden reddedilecektir. Makale başvurusunun bir parçası olarak, sorumlu yazar, makale başvuru ve değerlendirilme aşamalarında tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair kısa bir beyan metnini editöre göndermelidir.

Potansiyel Çıkar Çatışması Formu (ICMJE)
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisi, yazarları ve gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine katılan bireyler arasında potansiyel önyargıya veya çıkar çatışmasına yol açabilecek mevcut veya potansiyel durumları açıklamalarını ister. Bireylerden veya kurumlardan gönderilen bir çalışma için alınan herhangi bir maddi hibe veya diğer destek Yayın Kurulu'na bildirilmelidir. Potansiyel bir çıkar çatışmasını ifşa etmek için, Potansiyel Çıkar Çatışması İfşa Formu (ICMJE) katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergi yayın kuruluna iletilmelidir.

Başvuru Ve Şikayet
Derginin Yayın Kurulu, tüm başvuru ve şikayet konularını COPE kuralları çerçevesinde ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar başvuru ve şikayetler ile ilgili olarak doğrudan editör ofisi ile temasa geçmelidirler.

Telif Hakkı
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisine bir makale gönderirken, yazarlar makalelerinin telif hakkını dergiye vermeyi kabul eder. Basılması reddedilirse, yazının telif hakkı yazarlara geri verilir. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisi, her makale başvurusunun Telif Hakkı Devri Formu ile birlikte gerçekleştirilmesini istemektedir (www.biodicon.com adresinden indirilebilir).

Daha önce yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarların telif hakkı sahibinden izin alması gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisinde yayınlanan yazılarda yer alan ifadeler veya görüşler yazarın/yazarların görüşlerini yansıtır; editörler, editörler kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içeriğe ilişkin tüm sorumluluk yazarlara aittir.

MAKALENİN HAZIRLANMASI
Yazarların, gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları için STROBE kılavuzlarına, tanı doğruluğu çalışmaları için STARD kılavuzlarına, sistematik incelemeler ve meta-analiz için PRISMA kılavuzlarına, deneysel hayvan çalışmaları için ARRIVE kılavuzlarına ve randomize olmayan kamu davranışları için TREND yönergelerine, rastgele araştırma çalışmaları için CONSORT kurallarına uygun olarak makaleleri hazırlamaları gerekmektedir. Tıp makaleleri, ICMJE Tavsiyelerine uygun olarak hazırlanmalıdır (http://www.icmje.org/icmje-recommendations).
Makaleler yalnızca derginin çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir, ayrıntılar http://www.biodicon.com adresinde bulunabilir. Derginin kurallarına uymayan yazılar, düzeltme talepleri ile yazara iade edilir.

Yazarlar başvuru için aşağıda belirtilen adımları izlemelidir

  • Telif Hakkı Devir Formu,
  • Yazar Katkıları Formu,
  • ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bilgilendirme Formu, ilk başvuru sırasında (tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır). Bu formlar http://www.biodicon.com adresinden indirilebilir.

Benzerlik Formu (İThenticate: Plagiarism Detection Software programına göre makalenin benzerlik indeksi tüm kaynakça ve %1’den küçük eşleşmeler kaldırıldıktan sonra %20 ‘yi geçmemelidir.).

Makalenin Hazırlanması (Tüm makale türleri için genel kurallar)

Başlık sayfası: Makalenin ilk sayfasında yazının başlığı, yazarların adları ve adresleri, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Makale başlığı, özet ve anahtar kelimeler, hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Yazışmaların yapılacağı yazar dipnot ile belirtilmeli ve kendisinin açık posta adresi ve elektronik posta adresi verilmelidir.
Tüm gönderiler için ayrı bir başlık sayfası sunulmalı ve bu sayfa şunları içermelidir:

  • Makalenin tam başlığı ve en fazla 50 karakterden oluşan kısa bir başlık (başlık)
  • Yazar (lar) ın adı, adresi ve unvanları,
  • Eğer varsa Destekleyen kurumlar hakkında bilgi verilmesi,
  • İsim, adres, telefon, faks numaraları ve ilgili yazarın e-posta adresini,
  • Yazının hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür (varsa).

Özet: Orijinal Makalelerin özeti, alt başlıklar (Amaç, Yöntemler, Sonuçlar ve Tartışma) ile yapılandırılmalıdır. Özet 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe yazılmalıdır. Önce makalenin İngilizce adı, sonra İngilizce özet yazılmalı. Daha sonra makalenin Türkçe adı yazılmalı ve Türkçe özet yazılmalı. Şayet makale İngilizce yazılmış ve Türkiye dışından gönderilmiş ise Türkçe özet zorunlu değildir. Kelime sayısı özellikleri için lütfen aşağıdaki Tablo 1'i kontrol ediniz.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler 3-5 kelimeyi geçmemelidir. İtalik kelimeler ve özel isimler hariç anahtar kelimeler küçük harfle başlamalıdır.

MAKALE TÜRLERİ

Orijinal Araştırma

Makalenin ilk sayfasında yazının başlığı, yazarların adları ve adresleri, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Yazı başlığı, özet ve anahtar kelimeler, hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Makale İngilizce olarak yazılır ve Türkiye dışından gönderilirse, Türkçe başlık, özet ve anahtar kilimeler gerekli değildir. Yazışmaların yapılacağı yazar dipnot ile belirtilmeli ve kendisinin açık posta adresi ve elektronik posta adresi verilmelidir.

Başlık: İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır.

Özet:
Alt başlıklar içermemeli ve 350 kelimeyle sınırlandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
Bu bölüm, en az üç, en fazla altı madde içermeli ve özetin hemen altında sunulmalıdır.

Ana Metin:
Orijinal Makaleler: Metin giriş bölümüyle başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bölümler, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıkları numaralarıyla birlikte sola dayalı olarak küçük harflerle (1. Giriş, 2. Materyal ve yöntem, 3. Bulgular, 4. Sonuçlar ve tartışma şeklinde) ve koyu renkli yazılmalıdır. Alt bölümler, her bölüm içinde bölüm numarası da kullanılarak "1.1", "1.2" şeklinde numaralandırılmalı ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Son bölümde Teşekkür (varsa), Kaynakça ve Ekler (varsa) yer almalıdır. Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ve kısaltmalar, ilk kullanımda hem özet hem de ana metinde tanımlanmalıdır. Sınırlamalar için lütfen Tablo 1'e bakınız. Giriş, diğer alt başlıklar ve Sonuç bölümlerini içermeli ve referanslar hariç 5000 kelime ile sınırlandırılmalıdır.

Kaynaklar:
Kaynak listesi ana metnin hemen altına yerleştirilmeli ve kaynak sayısı 35'yi geçmemelidir.

Tablolar, Şekiller ve Görüntüler:
Metin içinde görünmeleri sağlanmalıdır. Görseller orijinal olmalı veya telif hakkı sahibinden alınan yazılı izin Baş Editör Ofisine gönderilmelidir.

Derleme
Uluslararası literatürde çok sayıda yayın ve alıntı ile yansıtılan, belirli bir alanda geniş bir bilgiye sahip yazarlar tarafından hazırlanan derlemeler kabul edilir.

Başlık:
İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır.

Özet:
Alt başlıklar içermemeli ve 350 kelimeyle sınırlandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
Bu bölüm, en az üç, en çok beş kelime olmalı ve özetin hemen altında sunulmalıdır.

Ana Metin:
Giriş, diğer alt başlıklar ve Sonuç bölümlerini içermeli ve referanslar hariç 5000 kelime ile sınırlandırılmalıdır.

Kaynaklar:
Referanslar ana metnin altına yerleştirilmeli ve kaynak sayısı 35 i geçmemelidir.

Tablolar, Şekiller ve Görüntüler:
Metin içinde görünmeleri sağlanmalıdır. Görseller orijinal olmalı veya telif hakkı sahibinden alınan yazılı izin Baş Editör Ofisine gönderilmelidir. Sınırlamalar için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Araştırma notu, Vaka Raporları, Vaka Serisi ve Literatür değerlendirmeleri
Eser metni Giriş, Vaka Sunumu, Tartışma ve Sonuç alt başlıklarını içermelidir. Lütfen Araştırma notu ile ilgili sınırlamalar için Tablo 1'e bakınız.

Editöre Mektuplar
Daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli kısımlarını, gözlenmeyen yönlerini veya eksik kısımlarını tartışır. Editöre mektup Özet, Anahtar Kelimeler ve Tablolar, Şekiller, Resimler ve diğer ortamları içermemelidir. Metin yapılandırılmamış olmalı. Yorum yapılan makale bu editöre mektup yazısı içinde uygun şekilde belirtilmelidir (Tablo 1).

Tablo 1.Başvuru tipleri için sınırlamalar

Eser Tipi Kelime SınırıÖzet Kelime SınırıKaynak SınırıTablo SınırıŞekil Sınırı
Orijinal Araştırma5000350 357Maksimum 20 şekil
Derleme5000350557Maksimum 20 şekil
Araştırma Notu, Vaka Raporu100025015Tablo yokMaksimum 15 şekil
Vaka Serisi150025020Maksimum 15 şekilMaksimum 15 şekil
Literatür Değerlendirmesi350025035Maksimum 15 şekilMaksimum 15 şekil
Editöre Mektuplar500Özet yok7Tablo yokŞekil yok

Tablolar
Tablolar metinde sunulan ana belgeye dahil edilmeli ve ana metin içinde atıfta bulunuldukları sırayla numaralandırılmalıdır. Metin içinde görünüm sağlanmalıdır. Tabloların üzerine açıklayıcı bir başlık yerleştirilmelidir. Tablolarda kullanılan kısaltmalar, dipnotlarla tabloların altında tanımlanmalıdır. Kelime işlem yazılımının “TABLO EKLE” komutunu kullanarak tablolar oluşturulmalıdır.

Şekiller, Grafikler ve Fotoğraflar
Şekiller, grafikler ve fotoğraflar, başvuru sistemi aracılığıyla ayrı dosyalar (JPEG formatında) halinde sunulmalıdır. Dosyalar bir Word belgesine veya ana belgeye gömülmemelidir. Resimlerdeki herhangi bir kişiyi veya kurumu gösterebilecek herhangi bir bilgi varda bu karartılmalıdır. Sunulan her Şekiller, Grafikler ve Fotoğrafların asgari çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır. Tüm resimler çözünürlük bakımından net ve büyük olmalıdır. Şekiller, grafikler ve fotoğraflar metin içerisinde ilgili yere yerleştirilmelidir. Tüm çizimler, grafikler, fotoğraflar, vb. şekil olarak değerlendirilmeli ve ardışık olarak numaralanmalıdır (Şekil 1.  gibi).

Kaynaklar
Yayınlara atıfta bulunulurken, en yeni ve en güncel yayınlara tercih edilmelidir. Kaynakların en az yarısı (% 50) son 10 yıl içerisinde yayınlanmalıdır. Yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel iletişim referans listesinde gösterilmez, ancak metin içinde belirtilebilir. Dergi başlıkları Index Medicus / MEDLINE / PubMed'deki dergi kısaltmaları uyarınca kısaltılmalıdır. 6 veya daha az yazar olduğunda, tüm yazarlar listelenmelidir. Eğer 7 veya daha fazla yazar varsa, ilk 6 yazarın arkasına boşluk … bıraktıktan sonra en son yazar yazılmalıdır. Yazının ana metninde parantez içindeki sayılarla [3] gibi atıfta bulunulmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur. Kaynak gösterimi APA 6th göre yapılmalıdır. Ayrıntılar için Lütfen bakınız https://www.apastyle.org; https://libguides.library.curtin.edu.au/referencing/apa

Kaynak Gösterimi

Yazar belli değilse
Regional perspectives on aid for trade. (2014). Paris, FR: Organisation for Economic Cooperation and Development.

DOI olan makale
Author, A. (year). Title of article: Title of Journal, volume(issue), page range. Doi: xx xxxxxxxxxx.
Sengün, Y. (2012). The wild plants consumed as a food in Afyonkarahisar. Biological Diversity and Conservation, 5(2), 95-105. https://doi:10.1242/jeb.103937
Yücel, E., & Ezer, T. (2018). The bryophyte flora of Eskisehir Province (Turkey). Arctoa 27, 164–171. https://doi: 10.15298/arctoa.27.16

DOI olmayan makale
Eroğlu, G., Kaşik, G., & Öztürk, C. (2015). Three new myxomycete records from Turkey. Biological Diversity and Conservation, 8(1), 16-18.
Brown, L. F., Yeo, K., Berse, B., Yeo, T. K., Senger, D. R., Dvorak, H. F., & Van De Water, L. (1992). Expression of vascular permeability factor. The Journal of Experimental Medicine, 176(5), 1375-1379.

Özel sayıda basılan makale
Lock, M. (2015). Eclipse of the gene and the return of divination. Current Anthropology, 46(Suppl. 5), S47-S70. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/10.1086/432452

Kitap
Berkes, F. & Kışlalıoğlu, M. (1990). Ekoloji ve çevre bilimleri. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Fleer, M. (2015). Science for children. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Langlais, B., Reckhow, D. A., & Brink, D. R. (1991). Ozone in water treatment. London: UK: CRC Press.
Shields, J., Brown, M., Kaine, S., Dolle-Samuel, C., North-Samardzic, A., McLean, P., … O’Leary, P. (2016). Managing employee performance and reward: Concepts, practices, strategies (2nd ed.). Port Melbourne, VIC: Cambridge University Press.

e-Kitap
Bull, M. (2015). Punishment and sentencing: Risk, rehabilitation and restitution. Retrieved from http://CURTIN.eblib.com.au/patron/FullRecord.aspx?p=1985996

Kitap içinde bölüm
Petermann, E. (2015). Monster mash-ups: Features of the horror musical. In L. Piatti-Farnell & D. L. Brien (Eds.), New directions in 21st century gothic: The gothic compass (4th ed., pp. 71-83). New York, NY: Taylor and Francis.

Kongre kitabı
Novak, D., & Verber, D. (2015, July 21). Assessment of the influence caused by random events within real- time strategy game engine on a game bot gameplay. Paper presented at the 8th Annual International Conference on Computer Games, Multimedia and Allied Technology, Singapore. https://doi.org/10.5176/2251-1679_CGAT15.27

Hızlı Arama

LookUs & Online Makale