ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma - BioDiCon: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
İnsan eritrosit paketinde kadmiyum ile indüklenen oksidatif strese tannik asit, kakao ve sarı kantaron yağının antioksidatif etkileri
Antioxidative effects of tannic acid, cacao oil and st. john’s wort oil on the oxidative stress induced by cadmium in packed human erythrocytes
İbrahim Uğur Çalış, Ahu Soyocak, Aylin Dal, Hülyam Kurt, Ertuğrul Çolak, Didem Turgut Coşan
doi: 10.5505/biodicon.2019.76486  Sayfalar 1 - 6

3.
Farklı hasat zamanlarının biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi
The effect of different harvest dates on the yield and quality properties of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) plant
Nimet Katar, Duran Katar, Recep Temel, Serkan Karakurt, İzzet Bolatkıran, Emel Yıldız, Amir Soltanbeigi
doi: 10.5505/biodicon.2019.29292  Sayfalar 7 - 13

4.
Türkiye’de yetişen Origanum L. (Lamiaceae) cinsinin toprağının fiziko-kimyasal özellikleri
Physicochemical soil properties of genus Origanum (Lamiaceae) L. grown in Turkey
Turan Arabacı, Türker Yazıcı, Taner Özcan, Tuncay Dirmenci
doi: 10.5505/biodicon.2019.98853  Sayfalar 14 - 18

5.
Dysmachus praemorsus (Loew, 1854)’ün (Diptera, Asilidae) Türkiye’deki kayıtlarına katkılar ve mevsimsel aktivitesi üzerine notlar
Contributions to the records of Dysmachus praemorsus (Loew, 1854) (Diptera, Asilidae) in Turkey and some notes on ıts seasonal activitiy
Hakan Calışkan
doi: 10.5505/biodicon.2019.48658  Sayfalar 20 - 27

6.
Toy kuşunun (Otis tarda) dinlenme alanı seçiminde etkili olan kalkış ve dönüş performansına kanat yüklemesinin etkis
Effects of wing loading on take-off and turning performance which is a decisive factor in the selection of resting location of the Great Bustard (Otis tarda)
Göksel Keskin, Seyhun Durmus, Ünal Özelmas, Muharrem Karakaya
doi: 10.5505/biodicon.2019.69875  Sayfalar 28 - 32

7.
Glifosatın Saccharomyces cerevisiae’da indüklediği oksidatif strese karşı vanilik asidin etkisi
Effect of vanillic acid against oxidative stress induced by glyphosate in Saccharomyces cerevisiae
Gözde Özcan, Ersin Demir, Ökkeş Yılmaz, Figen Erdem Erişir, Hatayi Zengin
doi: 10.5505/biodicon.2019.25338  Sayfalar 34 - 43

8.
Seramik endüstrisi arıtma çamurundan izole edilen Aspergillus spp. ile kadmiyum ve bakır biyosorbsiyonu
Biosorption of cadmium and copper by Aspergillus spp. isolated from industrial ceramic waste sludge
Elif Hasgul, Semra Malkoç, Alaettin Güven, Alper Dede, Kıymet Güven
doi: 10.5505/biodicon.2019.42714  Sayfalar 44 - 56

9.
SmF yöntemiyle topraktan izole edilen bacillus subtilis’den amilaz üretimi
Amylase Production of Bacillus subtilis Isolated from Soil by SmF Method
Veysi Ortakaya, Sema Agüloğlu Fincan
doi: 10.5505/biodicon.2019.70288  Sayfalar 57 - 64

10.
Çimento tozu kirliliğine maruz kalan bitkilerde RAPD analizi ile genomik stabilite ve DNA hasarının analizi
Analysis of genomic stability and DNA damage in plants exposed to cement dust pollution using the RAPD analysis
Serap Sunar, Filiz Aygün Ertürk, Güleray Agar
doi: 10.5505/biodicon.2019.69885  Sayfalar 65 - 69

11.
Petrorhagia (Ser.) Link taksonlarının polen mikromorfolojisi
Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa
İlham Eröz Poyraz, Ebru Ataşlar
doi: 10.5505/biodicon.2019.58077  Sayfalar 70 - 77

12.
Lallementia canescens (L.) Fisch. & C.A.Mey. ve Lallementia peltata (L.) Fisch. & C.A.Mey. fenolik ıçerikleri ve antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu etkileri
Antimicrobial, antioxidant and DNA protective effects and phenolic content of Lallementia canescens (L.) Fisch. & C.A.Mey. and Lallementia peltata (L.) Fisch. & C.A.Mey
Enver Fehim Koçpınar, Yusuf Alan, Ahmet Savcı, Murat Kurşat, Sıraç Topdemir, Mizbah Karataş, Birsen Çakmak
doi: 10.5505/biodicon.2019.61587  Sayfalar 78 - 88

13.
Anadolu’dan bazı Alyssum (Brassicaceae) taksonlarının meyve ve tohum morfolojisi
Fruit and seed morphology of some Alyssum (Brassicaceae) taxa from Anatolia
Emrah Şirin
doi: 10.5505/biodicon.2019.46036  Sayfalar 89 - 94

DERLEME
14.
Biyoçeşitliliğin azalması ve yeniçıkan zoonotik hastalıklar sorununa tek sağlık yaklaşımı
One health approach to decreasing biodiversity and the problem of emerging zoonotic diseases
Rüştü Taştan, Ayşe Ak Can
doi: 10.5505/biodicon.2019.52824  Sayfalar 95 - 102

ORIJINAL ARAŞTIRMA
15.
Türkiye’de Fritillaria imperialis’ in Ekonomik Değer Analizi
Economic Value Analysis of Fritillaria imperialis in Turkey
Aynur Demir
doi: 10.5505/biodicon.2019.50820  Sayfalar 103 - 110

16.
Endemik Silene tunicoides Boiss. (Caryophyllaceae) üzerine morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar
Morphological, anatomical and palynological investigations on endemic Silene tunicoides Boiss. (Caryophyllaceae)
Büşra Darıcı, Hüseyin Dural, Burcu Yılmaz Çıtak
doi: 10.5505/biodicon.2019.07379  Sayfalar 111 - 118

17.
Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich isotherms araştırmaları, Nane ektraktı ile gümüşün sulu çözeltiden biyosorpsiyonu
Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin–Radushkevich isotherms studies removal of silver from aqueous solution by the Mint extract
Mine Yücel, Ersin Yücel
doi: 10.5505/biodicon.2019.35220  Sayfalar 119 - 124

18.
Orta ve Yukarı Sakarya Bölgesi’ nde dağılım gösteren Küçük Akbaba (Neophron percnopterus)’ nın yuva özellikleri
Nest characteristics of Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in Middle and Upper Sakarya Region, Turkey
Sunay Balaban, Elif Yamaç
doi: 10.5505/biodicon.2019.70299  Sayfalar 126 - 131

19.
Kene feromonlarının bazı yeni türevlerinin sentezi ve feromon özelliklerinin incelenmesi
Synthesis of some new derivatives of tick pheromones and investigation of pheromone properties
Erkan Yanarateş, Yılmaz Yıldırır, Ali Dişli
doi: 10.5505/biodicon.2019.43043  Sayfalar 132 - 143

20.
Türkiye’ye Endemik Cousinia cataonica ve Cousinia intertexta Türlerinin Anatomik, Morfolojik, Palinolojik ve Mikromorfolojik Özeliklerin İncelenmesi
Anatomic, morphologic, palynologic and micromorphologic features investigation of Turkish endemic Cousinia cataonica and Cousinia intertexta species
Sercan Karagöz, Osman Tugay, Deniz Ulukuş
doi: 10.5505/biodicon.2019.07279  Sayfalar 144 - 151

21.
Salda ve Van Göllerinden SGTaz Üreten Alkalifilik Bakterilerin İzolasyonu, Tanılanması ve Enzim Üretme Kapasitelerinin Değerlendirilmesi
Isolation, Identification and Evaluation of Enzyme Production Capacity of CGTase Producing Bacteria from Lakes Salda and Van/Turkey
Eda Kabacaoğlu Paakkanen, Barçın Karakaş Budak
doi: 10.5505/biodicon.2019.08208  Sayfalar 152 - 158

22.
İçindekiler
Contents

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

Hızlı Arama

LookUs & Online Makale