ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Physicochemical soil properties of genus Origanum (Lamiaceae) L. grown in Turkey [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 14-18 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.98853

Physicochemical soil properties of genus Origanum (Lamiaceae) L. grown in Turkey

Turan Arabacı1, Türker Yazıcı2, Taner Özcan2, Tuncay Dirmenci2
1Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, İnönü University, Malatya, Turkey
2Department of Biology Education, Necatibey Education Faculty, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey

This study aimed to determine the physicochemical soil properties of genus Origanum L. (in Turkish: Mercanköşk) grown in Turkey. Soils samples were collected from 22 localities where the 24 Origanum taxa grown. Soil texture, pH, electrical conductivity, CaCO3, organic matter, P, K, Cu, Fe, Zn, and Mn parameters were evaluated for each sample. According to soil analysis the texture consists from clay, clay-loam or loam, pH value between 6.62 and 7.49, electrical conductivity (E.C.) is saltless or slightly salty, CaCO3 content among 0.08 % to 48.97 % and the amount of organic matter were between 0.01 % and 11.54 %. The availability of P, K, Cu, Fe, Zn and Mn were determined low, medium, adequate or high level in the analyzed soils. The results are discussed with the previous studies.

Keywords: ecology, Lamiaceae, Origanum, soil, Turkey

Türkiye’de yetişen Origanum L. (Lamiaceae) cinsinin toprağının fiziko-kimyasal özellikleri

Turan Arabacı1, Türker Yazıcı2, Taner Özcan2, Tuncay Dirmenci2
1İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Malatya
2Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Bölümü, Balıkesir

Bu çalışmada, Türkiye'de yetişen Origanum L. (Mercanköşk) cinsinin fiziko-kimyasal toprak özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Origanum cinsinin 24 taksonunun büyüdüğü 22 bölgeden toprak örnekleri alındı. Her bir örnek için toprak bünyesi, pH, elektriksel iletkenlik, CaCO3, organik madde, P, K, Cu, Fe, Zn ve Mn parametreleri değerlendirildi. Toprak analizine göre bünye killi, killi-tınlı veya tınlı, pH değeri 6.62 ile 7.49 arasında, Elektriksel İletkenlik (E.İ.) tuzsuz veya az tuzlu, CaCO3 içeriği % 0.08 ile % 48.97 arasında ve organik madde miktarı % 0.01 ila % 11.54 arasında bulundu. Analiz edilen topraklarda P, K, Cu, Fe, Zn ve Mn miktarı düşük, orta, yeterli veya yüksek seviyelerde belirlendi. Sonuçlar önceki çalışmalarla tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: ekoloji, Lamiaceae, Origanum, toprak, Türkiye

Turan Arabacı, Türker Yazıcı, Taner Özcan, Tuncay Dirmenci. Physicochemical soil properties of genus Origanum (Lamiaceae) L. grown in Turkey. BioDiCon. 2019; 12(3): 14-18

Corresponding Author: Turan Arabacı, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale