ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Flora of Akyamaç Waterfall natural park and environs (Rize/Turkey) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 128-137 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.98608

Flora of Akyamaç Waterfall natural park and environs (Rize/Turkey)

Hüseyin Baykal
Department of Plant and Animal Breeding, Pazar Vocational School, Recep Tayyip Erdogan University, 53100, Rize, Turkey

The purpose of the study is to determine the vascular flora of Akyamaç Waterfall Natural Park, a protected area in Rize, Turkey. During the years 2016-2017, 970 plant materials were collected through comprehensive surveys. 229 taxa belonging to 170 genera and 58 families were determined. Among these, 13 Pteridophytes, one Gymnosperm, 177 Dicotyledones, and 38 Monocotyledones were identified. Poaceae (20 taxa), Asteraceae (17 taxa), Fabaceae (14 taxa), Rosaceae (13 taxa) and Lamiaceae (12 taxa) are the richest families of the Natural Park. The phytogeographic spectrum of the taxa are as follows; Euro-Siberian 100 (43.7%), Mediterranean 7 (3.1%), Irano-Turanian 1 (0.4%), and multiregional or of unknown phytogeographic origin 121 (52.8%), respectively. The life form of the taxa is as follows: hemicryptophytes 97 (42.4%), cryptophytes 53 (23.1%), therophytes 41 (17.9%), phanerophytes 28 (12.2%), chamaephytes 10 (4.4%). The endemism ratio is 0.4%.

Keywords: flora, protected area, natural park, Akyamaç Waterfall, Turkey

Akyamaç Şelalesi tabiat parkı ve çevresinin florası (Rize/Türkiye)

Hüseyin Baykal
Department of Plant and Animal Breeding, Pazar Vocational School, Recep Tayyip Erdogan University, 53100, Rize, Turkey

Çalışmanın amacı, Türkiye’nin Rize ilinde koruma altındaki Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı’nın damarlı bitki florasını tespit etmektir. 2016-2017 yılları boyunca gerçekleştirilen detaylı arazi çalışmaları sonucu 970 bitki materyali toplanmıştır. 170 cins ve 58 familyaya ait 229 bitki taksonu belirlenmiştir. Tespit edilen taksonlardan 13 tanesinin Pteridophyte, 1 tanesinin Gymnosperm, 177 tanesinin Dicotyledon ve 38 tanesinin Monocotyledon olduğu tespit edilmiştir. Poaceae (20 takson), Asteraceae (17 takson), Fabaceae (14 takson), Rosaceae (13 takson) ve Lamiaceae (12 takson) Tabiat Parkının en zengin familyalardır. Araştırma alanındaki taksonların fitocoğrafik spektrumları sırası ile Avrupa-Sibirya 100 (%43.7), Akdeniz 7 (%3.1), İran-Turan 1 (%0.4), ve çok ya da bilinmeyen bölgeli 121 (%52.8) şeklindedir. Taksonların hayat formlarına göre dağılımı şu şekildedir: hemikriptofitler 97 (%42.4), kriptofitler 53 (%23.1), terofitler 41 (%17.9), fanorofitler 28 (12.2%), kamefitler 10 (4.4%). Endemizm oranı %0.4’tür.

Anahtar Kelimeler: flora, korunan alan, tabiat parkı, Akyamaç Şelalesi, Türkiye

Hüseyin Baykal. Flora of Akyamaç Waterfall natural park and environs (Rize/Turkey). BioDiCon. 2019; 12(1): 128-137

Corresponding Author: Hüseyin Baykal

Quick Search

LookUs & Online Makale