ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Amylase Production of Bacillus subtilis Isolated from Soil by SmF Method [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 57-64 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.70288

Amylase Production of Bacillus subtilis Isolated from Soil by SmF Method

Veysi Ortakaya1, Sema Agüloğlu Fincan2
1Dicle University, Science Faculty, Molecular Biology Department, Diyarbakır, Turkey
2Dicle University, Science Faculty, Molecular Biology and Genetics Department, Diyarbakır, Turkey

In our study, the isolation, identification and optimization of Bacillus subtilis from soil samples were performed and the ability to produce α-amylase of industrial importance was investigated. Bacteria identified as B. subtilis by 16S rRNA analysis, morphological and biochemical tests. Maximum growth was determined at 32 hour, 37°C and pH 7.0. Enzyme optimization was performed after determination of bacterial amylase in starchy medium. Optimum conditions for amylase production were determined as 37°C, pH 7.0 and 48 h. When the effect of metals on enzyme activity was examined, it was determined that Cu2+ increased enzyme activity, Zn2+, Hg2+ and Fe2+ were partially inhibited the enzyme activity, and Ca2+ was showed close activity to the control. It was observed that carbon sources had inhibitory effect on bacterial growth and enzyme production.

Keywords: Bacillus subtilis, identification, α,,, -amylase, production, characterization

SmF yöntemiyle topraktan izole edilen bacillus subtilis’den amilaz üretimi

Veysi Ortakaya1, Sema Agüloğlu Fincan2
1Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Diyarbakır, Turkey
2Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Diyarbakır, Turkey

Çalışmamızda Ergani Makam Dağı’ndan alınan toprak örneğinden Bacillus subtilis’in izolasyonu, tanımlanması ve optimizasyonu gerçekleştirilerek endüstriyel öneme sahip α-amilaz üretme yeteneği araştırıldı. Morfolojik ve biyokimyasal testler ile 16S rRNA analizi yapılarak B. subtilis olarak tanımlanan bakterinin 32. saat, 37 oC ve pH 7.0’ de maksimum üreme gösterdiği tespit edildi. Nişastalı besiyerinde bakterinin amilaz ürettiği tespit edildikten sonra enzim optimizasyonu yapıldı. Amilaz üretimi için optimum koşullar 37 oC, pH 7.0 ve 48. saat olarak belirlendi. Enzim aktivitesi üzerine metallerin etkisi incelendiğinde Cu+2’ nın enzim aktivitesini artırdığı, Zn+2, Hg+2 ve Fe+2 enzim aktivitesini kısmen inhibe ettiği, Ca+2 ise kontrole yakın bir değer gösterdiği görüldü. Karbon kaynaklarının bakteri gelişimi ve enzim üretimi üzerine inhibisyon etkisi yaptığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Bacillus subtilis, tanımlama, α,,, -amilaz, üretim, karakterizasyon

Veysi Ortakaya, Sema Agüloğlu Fincan. Amylase Production of Bacillus subtilis Isolated from Soil by SmF Method. BioDiCon. 2019; 12(3): 57-64

Corresponding Author: Sema Agüloğlu Fincan, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale