ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation The effect of royal jelly on some biological and morphological characteristics of Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 185-192 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.69775

The effect of royal jelly on some biological and morphological characteristics of Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

Fatemeh Farsı, Samaneh Malek Shahkouyi, Jamasb Nozarı, Vahıd Hosseininaveh
Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

The feeding of parasitoid wasps is a forcible factor in ensuring the efficiency of biological control agents. The quality of natural resources can affect different aspects of morphology, biology and physiology of parasitoids which are linked to their fitness and fecundity. The logic behind the experiment was to study the effect of different concentrations of royal jelly (RJ) solution, on the biology of Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) with focus on rate of parasitism and morphology traits (wing size and shape variation) under laboratory conditions. Results showed that feeding with 0.5% gml-1 royal jelly/honey water solution have increased rate of parasitism (mean= 75.06%± SE 6.03, n=15). The lowest rate of parasitism occurred in females fed without RJ (mean= 46.26%± SE 8.03, n=15). There were significant differences in weight matrices as shape variables, but according to independent sample t-test, we did not find any significant difference in centroid size (as size variable). Enhancing nutritional supplements has been able to influence some biological characteristics of T. brassicae. We argue that there was beneficial effect in royal jelly on morphological and biological traits in parasitoid wasp.

Keywords: T. brassicae, royal jelly, parasitism rate, geometric morphometric, biological control

Trichogramma brassicae'nin (Hymenoptera: Trichogrammatidae) bazı biyolojik ve morfolojik özellikleri üzerine arı sütünün etkisi

Fatemeh Farsı, Samaneh Malek Shahkouyi, Jamasb Nozarı, Vahıd Hosseininaveh
Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

Parazitoid arıların beslenmesi biyolojik kontrol ajanlarının etkinliğini sağlamada zorunlu bir faktördür. Doğal kaynakların kalitesi, zindelik ve doğurganlıklarına bağlı olarak parazitoitlerin morfolojilerini, biyolojilerini ve fizyolojilerini farklı yönlerden etkileyebilir. Deneyin arkasındaki mantık, laboratuvar şartlarında farklı konsantrasyonlarda arı sütü (RJ) çözeltisinin parazitizm oranı ve morfolojik özelliklerine (kanat büyüklüğü ve şekil varyasyonu) odaklı olarak Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) biyolojisi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Sonuçlar, % 0.5 gml-1 arı sütü / bal suyu çözeltisi ile beslenmenin parazitizm oranını arttırdığını göstermiştir (ortalama = % 75.06 ± SE 6.03, n = 15). En düşük parazitizm oranı, RJ’siz beslenen dişilerde görülmüştür (ortalama = % 46.26 ± SE 8.03, n = 15). Ağırlık matrislerinde şekil değişkenleri olarak önemli farklılıklar vardı, ancak bağımsız örneklem t-testine göre, ağırlık merkezi boyutunda (boyut değişkeni olarak) anlamlı bir fark bulamadık. Besin takviyelerinin arttırılması, T. brassicae'nin bazı biyolojik özelliklerini etkileyebilmiştir. Arı sütünün parazitoid arının morfolojik ve biyolojik özelliklerine faydalı bir etkisi olduğunu savunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: T. brassicae, arı sütü, parazitizm oranı, geometrik morfometrik, biyolojik kontrol

Fatemeh Farsı, Samaneh Malek Shahkouyi, Jamasb Nozarı, Vahıd Hosseininaveh. The effect of royal jelly on some biological and morphological characteristics of Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae). BioDiCon. 2019; 12(2): 185-192

Corresponding Author: Jamasb Nozarı, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale