ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Antimicrobial, antioxidant and DNA protective effects and phenolic content of Lallementia canescens (L.) Fisch. & C.A.Mey. and Lallementia peltata (L.) Fisch. & C.A.Mey [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 78-88 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.61587

Antimicrobial, antioxidant and DNA protective effects and phenolic content of Lallementia canescens (L.) Fisch. & C.A.Mey. and Lallementia peltata (L.) Fisch. & C.A.Mey

Enver Fehim Koçpınar1, Yusuf Alan3, Ahmet Savcı2, Murat Kurşat4, Sıraç Topdemir5, Mizbah Karataş5, Birsen Çakmak6
1Department of Primary Education, Education Faculty, Muş Alparslan University, Muş, Turkey
2Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Muş Alparslan University, Muş, Turkey
3Department of Medical Loboratory Techniques, Vocational School of Health Services, Muş Alparslan University, Muş, Turkey
4Department of Biology, Faculty of Science, Bitlis Eren University Bitlis, Turkey
5Institute of Science, Bitlis Eren University, Bitlis, Turkey
6Institute of Science, Muş Alparslan University, Muş, Turkey

The healing effects of plants are known to stem from the components in their contents. In today's science, the studies on plant contents and biological activities as well as the discovery or development of new therapeutic agents are very popular. In this study, the biological activities of Lallementia canescens (L. canescens) and Lallementia peltata (L. peltata) were investigated to provide valuable data for the literature in the treatment of various diseases and new active substance design. The corresponding plants, which benefits and contents have not been completely elucidated yet, were collected from Bitlis province in Turkey and converted into herbarium material. Ethanol (EtOH) extracts were prepared from the aerial parts (leafs) of the plants using the soxhlet extraction method. The concentrations of 17 phenolic compounds (antioxidants) were determined in these extracts by HPLC. Moreover, the in vitro antioxidant activities of such extracts were compared with the standard antioxidants: Butylated hydroxyanisol (BHA), Butylated hydroxytoluene (BHT) and Alpha tocopherol (α-Toc). Hollow agar and agarose gel electrophoresis methods were used to investigate the antimicrobial effects on various microorganisms and protective effects on pBR322 plasmid DNA, respectively. The results showed that some phenolics such as kaempferol, gallic acid, and salicylic acid could not be identified in EtOH extracts, while the extracts showed strong antioxidant and antimicrobial activity, particularly on the yeasts. On the other hand, DNA protective activities of the extracts were found to be very limited. It can be concluded that the plants are generally rich resources of phenolic compounds. The plants have potential to exhibit strong antioxidant antifungal activities as similar to the standards.

Keywords: Antimicrobial, antioxidant, DNA protection, HPLC, Lallemantia

Lallementia canescens (L.) Fisch. & C.A.Mey. ve Lallementia peltata (L.) Fisch. & C.A.Mey. fenolik ıçerikleri ve antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu etkileri

Enver Fehim Koçpınar1, Yusuf Alan3, Ahmet Savcı2, Murat Kurşat4, Sıraç Topdemir5, Mizbah Karataş5, Birsen Çakmak6
1Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Muş, Türkiye
2Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Muş, Türkiye
3Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Muş, Türkiye
4Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bitlis, Türkiye
5Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitlis, Türkiye
6Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muş, Türkiye

Bitkilerin iyileştirici etkilerinin içerdikleri bileşenlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Bugünün bilim dünyasında, yeni terapötik ajanların geliştirilmesi ve keşfinde olduğu gibi bitki içerikleri ve biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmalar çok popülerdir. Bu çalışmada, çeşitli hastalıkların tedavisi ve yeni aktif madde dizaynında literatür için değerli data elde etmek amacıyla, Lallementia canescens (L. canescens) ve Lallementia peltata (L. peltata)’nın biyolojik aktiviteleri araştırıldı. Henüz yararları ve içerikleri tam aydınlatılmamış olan bu bitkiler Bitlis ilinden toplandı ve herbaryum materyaline çevrildi. Bitkilerin toprak üstü kısımları kullanılarak soxalet ekstraksiyon metodu ile etanol (EtOH) özleri hazırlandı ve HPLC kullanılarak bu özlerde 17 fenoliğin konsantrasyonları araştırıldı. Daha sonra standart antioksidan olarak bilinen bütillenmiş hidroksianisol (BHA), bütillenmiş hidroksitoluen (BHT) ve alfa tokoferol (α-Toc)’e karşı özlerin in vitro antioksidan aktiviteleri, oyuk agar metodu ile çeşitli mikroorganizmalar üzerindeki antimikrobiyal etkileri ve agaroz jel elektroforezi ile pBR322 plazmid DNA’sı üzerindeki koruyucu etkileri araştırıldı. Kamferol (kaempferol), gallik asit (gallic acid) ve salisilik asit (salycilic acid) gibi bazı fenolikler saptanamasa da genel olarak özlerin zengin antioksidan içeriğe sahip olduğu belirlendi. Bu etkiye paralel olarak bitki özlerinin standartlara yakın in vitro antioksidan aktivite sergilediği belirlendi. Ayrıca özütlerin özellikle mantarlar üzerinde daha güçlü antimikrobiyal etki gösterdikleri ancak sınırlı derecede DNA koruyucu aktiviteye sahip oldukları saptandı.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal, Antioksidan, DNA koruma, HPLC, Lallemantia

Enver Fehim Koçpınar, Yusuf Alan, Ahmet Savcı, Murat Kurşat, Sıraç Topdemir, Mizbah Karataş, Birsen Çakmak. Antimicrobial, antioxidant and DNA protective effects and phenolic content of Lallementia canescens (L.) Fisch. & C.A.Mey. and Lallementia peltata (L.) Fisch. & C.A.Mey. BioDiCon. 2019; 12(3): 78-88

Corresponding Author: Enver Fehim Koçpınar, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale