ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 70-77 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.58077

Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa

İlham Eröz Poyraz1, Ebru Ataşlar2
1Anadolu University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Science and Literature, Department of Biology, Eskişehir, Turkey

In this study, the pollen structure of species belonging to the genus Petrorhagia (Ser.) Link (Caryophyllaceae) in Turkey with micromorphological method which is scanning electron microscopy (SEM) were examined. The genus is represented by 12 species, 4 of which are endemic. Species examined in this study and their endemism status: Petrorhagia lycica (P.H.Davis) P.W.Ball. & Heywood (endemic), P. cretica (L.) P.W.Ball & Heywood, P. alpina (Hablitz) P.W.Ball. & Heywood subsp. alpina, P. alpina (Hablitz) P.W.Ball. & Heywood subsp. olympica (Boiss.) P.W.Ball. & Heywood, P. saxifraga (L.) Link, P. pamphylica (Boiss. & Balansa) P.W.Ball. & Heywood (endemic), P. peroninii (Boiss.) P.W.Ball. & Heywood (endemic), P. prolifera (L.) P.W.Ball. & Heywood, P. dubia (Raf.) G.López & Romo. Petrorhagia species, which generally spread in habitats such as stony areas, fields and road sides, were collected in the project between 2003-2007. As a result of the study, it was found that the pollen shape of the genus was spheroid and the pollen species were porous in all species. However, among the species; pollen sizes, number of pores, pollen and operculum ornamentations show differences.

Keywords: Caryophyllaceae, Petrorhagia (Ser.) Link, pollen, micromorphology, SEM

Petrorhagia (Ser.) Link taksonlarının polen mikromorfolojisi

İlham Eröz Poyraz1, Ebru Ataşlar2
1Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren Petrorhagia (Ser.) Link (Caryophyllaceae) cinsine ait türlerin polen yapıları mikromorfolojik yöntemle, taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Cins Ülkemizde 4 türü endemik olmak üzere 12 türle temsil edilmektedir. Bu çalışmada incelenen türler ve endemizm durumları: Petrorhagia lycica (P.H.Davis) P.W.Ball. & Heywood (endemik), P. cretica (L.) P.W.Ball & Heywood, P. alpina (Hablitz) P.W.Ball. & Heywood subsp. alpina, P. alpina (Hablitz) P.W.Ball. & Heywood subsp. olympica (Boiss.) P.W.Ball. & Heywood, P. saxifraga (L.) Link, P. pamphylica (Boiss. & Balansa) P.W.Ball. & Heywood (endemik), P. peroninii (Boiss.) P.W.Ball. & Heywood (endemik), P. prolifera (L.) P.W.Ball. & Heywood, P. dubia (Raf.) G.López & Romo. Genellikle taşlık alanlar, tarla ve yol kenarları gibi habitatlarda yayılış gösteren cinsin türleri 2003-2007 yılları arasında proje kapsamında toplanılmıştır. Çalışma sonucunda Petrorhagia cinsi polen şeklinin sferoid olduğu ve türlerin tamamında polenlerin porlu (poliporat) yapıda oldukları bulunmuştur. Ancak türler arasında; polen büyüklükleri, por sayıları, polen ve operkulum ornemantasyonları farklılıklar göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Caryophyllaceae, Petrorhagia (Ser.) Link, polen, mikromorfoloji, SEM

İlham Eröz Poyraz, Ebru Ataşlar. Pollen micromorphology of Petrorhagia (Ser.) Link taxa. BioDiCon. 2019; 12(3): 70-77

Corresponding Author: Ebru Ataşlar, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale