ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Economic Value Analysis of Fritillaria imperialis in Turkey [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 103-110 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.50820

Economic Value Analysis of Fritillaria imperialis in Turkey

Aynur Demir
Aksaray Univerisity, Department of Urbanisation and Environmental Problems, Aksaray, Turkey

In this research, economic value analysis was performed whit determination of production, goods and service value functions of Fritillaria imperialis' in Turkey. Economic valuation techniques, ecological and socio-cultural value criteria were used in the value analysis. In the study, the sum of the flow values for the service functions provide by F. imperialis is calculated as $ 72.96 / year for a per unit F. imperialis. The total economic value of F. imperialis is $ 14,592,000 / year for the 2000 000 unit which annual export quantity of F. imperialis. It has an annual export revenue of $ 52,416 and this estimate value is considerably higher than the annual export revenue. When positive value added created by non-material values in the ecological and socio-cultural processes, wealth and inheritance value are added to this value, F. imperialis' economic value is significantly higher. In addition, biological control value of use from the value functions ($13.6 / da / year), the conservation value ($ 37 / da / year), the value of use as an ornamental plant ($ 8.07 / unit/ year) and the value of use as a nutrient ($ 3.6 /unit / year) was determined to be important. Blue tits have also been shown to be an extremely important pollinator for this species.

Keywords: Economic valuation techniques, Fritillaria imperialis, biodiversity, sustainable development, Turkey

Türkiye’de Fritillaria imperialis’ in Ekonomik Değer Analizi

Aynur Demir
Aksaray Üniversitesi, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Bu araştırmada Türkiye’de Fritillaria imperialis’ in üretim, mal ve hizmet değer fonksiyonlarının saptanması ile ekonomik değer analizi yapılmıştır. Değer analizinde ekonomik değerleme teknikleri, ekolojik ve sosyokültürel değer kriterleri kullanılmıştır. Araştırmada F. imperialis’ in sunduğu hizmet fonksiyonları için akım değeri toplamı, birim adet F. imperialis için 72,96 $/yıl olarak hesaplanmıştır. F. imperialis’ in toplam ekonomik değeri, yıllık ihracat miktarı olan 2000 000 adet F. imperialis için ise 14,592,000 $/yıl dır. Tahmin edilen bu değer F. imperialis’ in yıllık ihracat geliri olan 52,416 $’dan oldukça yüksektir. Bu değere, ekolojik ve sosyo-kültürel süreçlerde yer alan, maddi olarak ifade edilemeyen değerlerin yaratığı pozitif katma değer, servet ve miras değeri de eklendiğinde F. imperialis’ in ekonomik değerinin önemli oranda yüksek olduğu görülür. Ayrıca değer fonksiyonlarından biyolojik kontrolde kullanım değeri (13,6 $/da/yıl), koruma değeri (37$/da/yıl), süs bitkisi olarak kullanım değeri (8,07 $/adet/yıl) ve besin olarak kullanım değerinin (3,6 $/adet/yıl) önemli olduğu tespit edilmiştir. Blue tits’in, bu tür için son derece önemli bir polinatör olduğu da ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik değerleme teknikleri, Fritillaria imperialis, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir gelişme, Türkiye

Aynur Demir. Economic Value Analysis of Fritillaria imperialis in Turkey. BioDiCon. 2019; 12(3): 103-110

Corresponding Author: Aynur Demir, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale