ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Synthesis of some new derivatives of tick pheromones and investigation of pheromone properties [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 132-143 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.43043

Synthesis of some new derivatives of tick pheromones and investigation of pheromone properties

Erkan Yanarateş1, Yılmaz Yıldırır2, Ali Dişli2
1Kastamonu University, Education Faculty, Mathematics and Science Education Department, Kastamonu, Turkey
2Gazi University, Science Faculty, Chemistry Department, Ankara, Turkey

In this study, the families Ixodidae (hard ticks) ticks of the species in Turkey pheromones of some derivatives were synthesized and their pheromone properties were investigated. In the first phase of the study, aniline derivatives of the pheromones to be used in the synthesis were obtained. By using hydrochloric acid or sulfuric acid with sodium nitrite, diazonium salts were produced from these aniline derivatives. The novel pheromone derivatives were synthesized by reacting to a series of diazonium salts with pyrrolidine, morpholine and piperidine bases separately. Structures of the synthesized compounds were determined by Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR, 13C-NMR) and Mass Spectrometry (MS). Whether the synthesized compounds show pheromone feature has experimented on the live ticks under the supervision of an expert.

Keywords: Tick, pheromone, the chemical structure of pheromones, triazene

Kene feromonlarının bazı yeni türevlerinin sentezi ve feromon özelliklerinin incelenmesi

Erkan Yanarateş1, Yılmaz Yıldırır2, Ali Dişli2
1Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü, Kastamonu
2Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara

Bu çalışmada, Ixodidae familyasına (sert kene) bağlı kenelerin Türkiye'de yaşayan türlerine ait bazı feromonların yeni türevleri sentezlenmiş ve feromon özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, sentezde kullanılan feromonların anilin türevleri kullanılmıştır. Bu anilin türevlerinden hidroklorik asit veya sülfürik asit beraberinde sodyum nitrit kullanılarak diazonyum tuzları elde edilmiştir. Bir dizi diazonyum tuzu pirolidin, morfolin ve piperidin bazlarıyla ayrı ayrı tepkimeye sokularak yeni feromon türevleri sentezlendi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları Fourier-Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR), Nükleer Manyetik Rezonans (1H-NMR / 13C-NMR) ve Kütle Spektrometresi (MS) yöntemleri ile aydınlatıldı. Sentezlenen bileşiklerin feromon özellik gösterip göstermedikleri uzman denetiminde canlı keneler üzerinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kene, feromon, feromonların kimyasal yapısı, triazen

Erkan Yanarateş, Yılmaz Yıldırır, Ali Dişli. Synthesis of some new derivatives of tick pheromones and investigation of pheromone properties. BioDiCon. 2019; 12(3): 132-143

Corresponding Author: Erkan Yanarateş, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale