ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Biosorption of cadmium and copper by Aspergillus spp. isolated from industrial ceramic waste sludge [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 44-56 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.42714

Biosorption of cadmium and copper by Aspergillus spp. isolated from industrial ceramic waste sludge

Elif Hasgul1, Semra Malkoç2, Alaettin Güven3, Alper Dede4, Kıymet Güven4
1Eskişehir Osmangazi University, Graduate School of Sciences, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Technical University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Technical University, Science Faculty, Chemistry Department, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Technical University, Science Faculty, Biology Department, Eskişehir, Türkiye

Under proper conditions, fungi can act as a good biosorbent for different heavy metals. In the present study, Aspergillus spp. have been isolated from ceramic industrial waste sludge and the tolerance of the fungi for copper and cadmium metals were examined. The experiments were carried out at 25 °C, pH=4-4.5 for Cu(II), pH=6 for Cd(II), biosorbent dose of 2.5 g, initial metal concentration of Cd (II) was 1 mM and Cu(II) was 5 mM. The removal efficiencies for cadmium and copper with two Aspergillus strains were found to be 90-95% and 85-90%, respectively. The sorption capacities of live and dead fungi for copper were 5.3676 mg g-1, 18.661 mg g-1 and for cadmium were 0.1977 mg g-1, 0.1772 mg g-1 respectively. FTIR analyses have showed that copper ions bound to vinyl compounds (950-900 cm-1) and cadmium ions bound to primer amides (1420-1400 cm-1), mostly. Considering biosorption results, Langmuir and Freundlich isotherm models have been described and it was clearly seen that none of the isotherm models have fitted the experimental data. The metal ion binding areas of the cell surface of fungi were determined by FTIR. SEM monitoring and EDX analysis were carried out. EDX results confirmed the biosorption of copper and cadmium.

Keywords: Aspergillus spp., cadmium, copper, biosorption, ceramic industry

Seramik endüstrisi arıtma çamurundan izole edilen Aspergillus spp. ile kadmiyum ve bakır biyosorbsiyonu

Elif Hasgul1, Semra Malkoç2, Alaettin Güven3, Alper Dede4, Kıymet Güven4
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Küfler uygun koşullar altında farklı ağır metaller için iyi bir biyosorban olabilir. Bu çalışmada, seramik sanayi atık çamurlarından Aspergillus spp. izole edilmiş ve bakır ve kadmiyum metallerine toleransı incelenmiştir. Deneyler 25 °C’de biyosorban miktarı 2,5 g, Cu (II) için pH = 4-4,5, Cd (II) için pH = 6 ve başlangıç metal konsantrasyonu Cd (II) için 1 mM ve Cu (II) için 5 mM olarak yapılmıştır. İki Aspergillus suşunun kadmiyum ve bakırı uzaklaştırma etkinlikleri sırasıyla % 90-95 ve% 85-90 olarak bulunmuştur. Canlı ve ölü biyosorbanın bakır için emilim kapasiteleri sırasıyla 5,3676 mg g-1, 18,661 mg g-1 ve kadmiyum için ise sırasıyla 0,1977 mg g-1, 0,1772 mg g-1 olarak tespit edilmiştir. FTIR analizleri bakır iyonlarının vinil bileşiklere (950-900 cm-1) ve kadmiyum iyonlarının primer amidlere (1420-1400 cm-1) bağlandığını göstermiştir. Biyosorpsiyon sonuçları dikkate alındığında, Langmuir ve Freundlich izoterm modellerinden hiçbirinin deneysel verilere uymadığı açıkça görülmüştür. Hücre yüzeyinin metal iyon bağlama alanları FTIR ile belirlenmiştir. SEM izleme ve EDX analizi yapılmış, EDX sonuçları bakır ve kadmiyumun biyosorpsiyonunu doğrulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Aspergillus spp., kadmiyum, bakır, biyosorbsiyon, seramik endüstrisi

Elif Hasgul, Semra Malkoç, Alaettin Güven, Alper Dede, Kıymet Güven. Biosorption of cadmium and copper by Aspergillus spp. isolated from industrial ceramic waste sludge. BioDiCon. 2019; 12(3): 44-56

Corresponding Author: Elif Hasgul, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale