ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Determination of relations between freshyield and yield components and quality characters by different methods in Sweet Corn Variety Merit [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 31-37 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.36844

Determination of relations between freshyield and yield components and quality characters by different methods in Sweet Corn Variety Merit

Zekiye Budak Başçiftçi
Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Agriculture, Eskişehir, Turkey

Aim of this study was to determine the selection criteria for plant breeders in sweet corn using correlation, path coefficient, regression analyses. The experiments were conducted during 2009 and 2010 at the Agricultural Faculty of Research Field, Eskisehir Osmangazi University. Sweet corn variety Merit was used as research material. The experiment was designed as randomized complete block with four replications. Yield and yield components such as ear weight (de-husked), ear length, ear diameter, number of kernels per ear, number of rows per ear, kernel weight per ear and ear yield, thousand kernel weight and as quality components sugar and starch content were determined. Statistically differences were found among year for all traits. In 2009 yield and yield components had lower than 2010. In conclusion, ear weight(de- husked) could be used as selection criterion because its highly positively correlated with grain yield. Thousand kernel weight could also be considered for selection in sweet corn breeding.

Keywords: Sweet corn, yield, quality, correlations, path analysis and regression

Şeker Mısırı Merit'te taze verim, verim komponentleri ve kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin farklı yöntemlerle saptanması

Zekiye Budak Başçiftçi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir

Bu çalışmanın amacı, şeker mısırında korelasyon, path katsayısı, regresyon analizi kullanarak bitki ıslahçıları için seleksiyon kriterleri belirlemektir. Denemeler 2009-2010 yıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi Araştırma Tarlasında kurulmuştur. Araştırma materyali olarak şeker mısırı çeşidi Merit kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deseninde, dört tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Verim ve kavuzsuz koçan ağırlığı, koçan uzunluğu, koçan çapı, koçanda tane sayısı, koçanda sıra sayısı, koçanda tane ağırlığı, bin tane ağırlığı ve kalite komponentleri olarak şeker ve nişasta belirlenmiştir. Bütün özellikler bakımından yıllar arasında istatistiki olarak farklılıklar bulunmuştur. Verim ve verim komponentleri 2009 da, 2010’dan daha düşük çıkmıştır. Sonuç olarak kavuzsuz koçan ağırlığı, taze tane verimiyle yüksek olumlu korelasyon gösterdiğinden seleksiyon kriteri olarak kullanılabilir. Bin tane ağırlığı da seleksiyon için dikkate alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Şeker mısırı, verim, kalite, korelasyon, path analizi ve regresyon

Zekiye Budak Başçiftçi. Determination of relations between freshyield and yield components and quality characters by different methods in Sweet Corn Variety Merit. BioDiCon. 2019; 12(2): 31-37

Corresponding Author: Zekiye Budak Başçiftçi, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale