ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Important plants at the Matan Mountain (Bingöl) flora with regard to beekeeping [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 149-159 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.13008

Important plants at the Matan Mountain (Bingöl) flora with regard to beekeeping

Lütfi Behçet, Yakup Yapar
1. Department Of Biology, Faculty Of Science And Art, Bingöl University, 12000, Bingöl, Turkey

This study focuses on important plants that bees visit to acquire nectar and pollen in the light of our observations during flora studies at the Matan Mountain (Bingöl) region as well as the information obtained during interviews with beekeepers at the region. A total of 211 plant taxa were determined which are important with regard to beekeeping from 29 families 101 and genus (126 species, 52 sub-species and 33 varieties). Of these taxa, 27 are endemic. Of the endemic plants, 8 are local endemic (known only from Bingöl or fields around Bingöl). These local endemic taxa were; Astragalus bingoellensis Podlech., A. topalanense, Paracaryum bingoelianum, Centaurea bingoelensis, Cirsium yildizianum, Inula discoidea, I. macrocephala, Nepeta baytopii. The phythogeographical region element distributions of the 211 taxa that stand out for beekeeping were as follows; 93(44.08%) Irano-Turanian, 4 (1.89%) Mediterranean, 16 (7.58%) Euro–Siberian and 98(46.45%) multi–regional or phythogeographical region unknown.

Keywords: Beekeepers, Flora, Matan Mountain, Bingöl.

Matan Dağı (Bingöl) Florasında Arıcılık Açısından Önemli Bitkiler

Lütfi Behçet, Yakup Yapar
1. Biyoloji Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Bingöl Üniversitesi,12000, Bingöl, Turkey

Bu çalışmada; Matan dağı (Bingöl) bölgesinin flora çalışmaları ile ilgili arazi çalışmaları esnasındaki gözlemlerimiz ve bölgede arıcılık yapan kişilerle görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığında arının nektar ve polen gibi materyal almak üzere ziyaret ettiği önemli bitkiler üzerinde durulmuştur. Çalışmamız esnasında arıcılık açısından önemli, toplamda 29 familya ve 101 cinse ait 211 bitki taksonu (126 tür, 52 alttür, 33 varyete) tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 27’sı endemiktir. Endemik bitkilerden 8 tanesi lokal endemik (Bingöl veya Bingöl’e yakın sahalardan sadece bilinmektedir) bitkilerdir. Bu lokal endemik taksonlar; Astragalus bingoellensis Podlech., A. topalanense, Paracaryum bingoelianum, Centaurea bingoelensis, Cirsium yildizianum, Inula discoidea, I. macrocephala, Nepeta baytopii’dir. Arıcılık açısından ön plana çıkan 211 taksonun fitocoğrafik bölge elementi olarak dağılımları; 93(%44.08)’ü İran–Turan elementi, 4(%1.89)’ü Akdeniz elementi, 16(%7.58)’sı Avrupa–Sibirya elementi ve 98(%46.45)’i çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler şekildedir.

Anahtar Kelimeler: Arıcılık, Flora, Metan Dağı, Bingöl

Lütfi Behçet, Yakup Yapar. Important plants at the Matan Mountain (Bingöl) flora with regard to beekeeping. BioDiCon. 2019; 12(1): 149-159

Corresponding Author: Yakup Yapar, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale