ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Investigation of morphological and anatomical features of herbal materials sold under the name of “Kiraz Sapı” [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 92-102 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.03511

Investigation of morphological and anatomical features of herbal materials sold under the name of “Kiraz Sapı”

Gülsen Kendir1, Ayşegül Köroğlu2
1Istinye University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany, Istanbul, Turkey
2Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany, Ankara, Turkey; Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany, Afyon, Turkey

Cerasus avium (L.) Moench (Kiraz) is deciduous tree that has been widely cultivated due to its fruits. It grows naturally in the north Anatolia. Since İts fruits are consumed as food, they are widely cultivated. Turkey is one of the largest cherry producers in the world. Its leaves, fruits and fruit stalks are traditionally used due to their therapeutic properties. The fruit stalks are consumed as a diuretic and strengthening among folk, and also due to its diarrhoeal cutter effect. Fruit stalks of C. vulgaris Miller (vişne) are sold with the same purpose the name of as “kiraz sapı”. The study was carried out on 13 different samples purchased from 5 different cities belong to 5 different regions of Turkey. The fresh samples were collected from around Ankara to be used as the standard sample. Morphological features of the standard samples and the samples obtained from the market were examined comparatively. The cross and superficial sections were taken from fruit stalks of the standard samples (sweet cherry samples with white and red fruits) and their anatomical structures were determined. The samples were also powdered and their characteristic structures were examined. In addition, anatomical and morphological features of Cerasus vulgaris (vişne) fruit stalks were also studied comparatively. C. vulgaris fruit stalks were observed to be usually longer than sweet cherry fruit stalks. C. avium and C. vulgaris fruit stalks showed no difference in terms of the anatomical structure, but they were d to differ in terms of druse density.

Keywords: Cerasus avium, Cerasus vulgaris, cherry stalk, morphology, anatomy

“Kiraz Sapı” adı altında satılan bitkisel materyallerin morfolojik ve anatomik özelliklerinin incelenmesi

Gülsen Kendir1, Ayşegül Köroğlu2
1İstinye Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Cerasus avium (L.) Moench (Kiraz), kışın yapraklarını döken, meyvelerinden dolayı yaygın şekilde kültürü yapılan ağaç formunda bir bitkidir. Kuzey Anaolu’da doğal olarak yetişmektedir. Meyveleri gıda olarak tüketildiği için yaygın olarak kültürü yapılır. Türkiye dünyanın en büyük kiraz üreticilerinden biridir. Bitkinin yaprak, meyve ve meyve sapları tedavi edici özellikleri nedeniyle geleneksel olarak kullanılır. Meyve sapları halk arasında diüretik ve vücudu güçlendirici olarak, ayrıca ishal kesici etkisi nedeniyle tüketilmektedir. C. vulgaris Miller (vişne) meyve sapları da aynı amaçla “kiraz sapı” adı ile satılmaktadır. Çalışma, Türkiye’nin 5 farklı bölgesine ait 5 farklı ilden satın alınan 13 farklı örnek üzerinde yürütülmüştür. Standart örnek olarak kullanılmak üzere Ankara çevresinden taze örnekler toplanmıştır. Standart örnekler ve piyasadan temin edilen örneklerin morfolojik özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Standart örneklerin (beyaz ve kırmızı meyveye sahip kiraz örnekleri) meyve saplarından enine ve yüzeyel kesitler alınarak anatomik yapıları belirlenmiştir. Örnekler toz edilerek de karekteristik yapıları incelenmiştir. Ayrıca, Cerasus vulgaris (vişne) meyve sapının anatomik ve morfolojik özellikleri de karşılaştırmalı olarak çalışılmıştır. C. vulgaris meyve saplarının kiraz saplarından genellikle daha uzun olduğu gözlenmiştir. C. avium ve C. vulgaris türlerinin meyve saplarının anatomik yapı açısından bir farklılık göstermediği, ancak kiraz ve vişne örneklerinin druz yoğunluğu açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cerasus avium, Cerasus vulgaris, kiraz sapı, morfoloji, anatomi

Gülsen Kendir, Ayşegül Köroğlu. Investigation of morphological and anatomical features of herbal materials sold under the name of “Kiraz Sapı”. BioDiCon. 2019; 12(2): 92-102

Corresponding Author: Gülsen Kendir, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale