ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
The status of Artemia population in tuz lake (Central Anatolia, Turkey) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 7-12 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.98698

The status of Artemia population in tuz lake (Central Anatolia, Turkey)

Göktuğ Yokuş, Mine Kırkağaç
Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Fisheries and Aquaculture, Ankara, Turkey

In this study, it was aimed to determine the status of Artemia population in Tuz Lake The study was conducted between October 2014 and September 2015. Artemia and water samples were taken seasonally in autumn and winter, monthly in spring and summer from 3 stations. Artemia population was found in 3th station in May, June and July. Total abundance was calculated as 3.2±0.2 – 42±5 number x10³/m³. Also, the density of Artemia planktonic cysts were 960±110 – 271200±97000 number x10³/m³. The highest density of cysts was observed in July when the population was about to disappear and matures were dominant. The largest cysts diameter values were measured in May on hydrated cysts. The water parameters were determined in terms of temperature (6.40±0.10 °C-29.4±1.00 °C), dissolved oxygen (1.26±0.08 mg/L), salinity (226±5.77 g/L-366±20.13 g/L), pH (7.37±0.00 - 8.12±0.01), water depth (8±1.00 cm-35±1.5 cm), and transparency (7.66±0.60 cm-35±1.50 cm). In previous studies (conducted in Tuz Lake between 1994 and 2017), it was claimed that climatic change and human effects has been an important factor in fluctuations of Artemia population. In conclusion, data evaluated from the present study results showed that the water criteria (physically, chemically and biologically) should be monitored and taken measures against pollution for the sustainable lake management.

Keywords: Tuz Lake, Artemia, temperature, salinity, dissolved oxygen

Tuz Gölü’nde Artemia populasyonunun durumu (Orta Anadolu, Türkiye)

Göktuğ Yokuş, Mine Kırkağaç
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri Bölümü, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada, Tuz Gölü’nde yaşayan Artemia populasyonunun son durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma Ekim 2014 ve Eylül 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Artemia ve su örnekleri, gölden seçilen üç istasyondan sonbahar ve kış mevsimlerinde bir kez, ilkbahar ve yaz aylarında aylık olarak alınmıştır. Artemia populasyonuna 3. istasyonda, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında rastlanmıştır. Araştırmada toplam Artemia bolluğu 3.2±0.2–42±5 adetx10³/m³ olarak, Artemia’nın planktonik kistlerinin miktarı ise 960±110–271200±97000 adetx10³/m³ olarak belirlenmiştir. En yüksek kist miktarı popülasyonun kaybolmaya başladığı ve erginlerin dominant olduğu Temmuz ayında, kaydedilmiştir. En yüksek kist çapı değerleri Mayıs ayında hidrasyona maruz kalmış kistlerde ölçülmüştür. Tuz Gölünde araştırma süresince su sıcaklığı (6.40±0.10°C-29.4±1.00°C), çözünmüş oksijen (1.26±0.08 mg/L), tuzluluk (226±5.77 g/L-366±20.13 g/L), pH (7.37±0.00-8.12±0.01), su derinliği (8±1.00 cm-35±1.5 cm) ve bulanıklık (7.66±0.60 cm-35±1.50 cm) değerleri ölçülmüştür. Tuz Gölü’nde 1994-2017 yılları arasında yapılmış çalışmalarda, Artemia popülasyonundaki dalgalanmaların iklim değişimi ve insan kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Tuz Gölü’nün sürdürülebilir olabilmesi için gölün fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak izlenmesi ve kirlenmeye karşı önlemlerin alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, Artemia, sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen

Göktuğ Yokuş, Mine Kırkağaç. The status of Artemia population in tuz lake (Central Anatolia, Turkey). BioDiCon. 2019; 12(1): 7-12

Corresponding Author: Mine Kırkağaç, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale