ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Determination level of heavy metal in Ayvalik Saltern using Halimione portulacoides (L.) plant [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 100-106 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.57966

Determination level of heavy metal in Ayvalik Saltern using Halimione portulacoides (L.) plant

Murat KILIÇ1, GÜNGÖR AY, Fatma Koçbaş, Fatma Mungan Kılıç
1Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 45140 Muradiye, Manisa/Türkiye
2Mardin Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 47000 Artuklu, Mardin/Türkiye

In this study, the level of Pb, Zn, Cd of Ayvalik Saltern, determined by using Halimione portulacoides (L.) Aellen, analysis were done by using Perkin Elmer Analyst 700 Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS) device. Saltern which is located adjacent to the Izmir-Canakkale highway, heavy metals changes determined, depending on the distance to the highway. The root, stem, leaves, and cultivation soil of plant was formed material of this study. Sampling, were done 7 station which was determined on the soil dam is surrounding saltern between 2009-2010. Through 12 months, samples regularly collected from every station. As a result of all analysis, we saw the level of Pb <0.001-0.977 ppm, Zn 0.099-1.650 ppm, Cd <0.001-0.102 ppm in the soil Pb 0.523-1.599 ppm, Zn 0.143-1.248 ppm ve Cd 0.006-0.432 ppm. Accumulation of Pb and Zn increased depend on a highway, Cd accumulation couldn’t be obtained clear correlation with distance highway. The fact that the results İn the analysis are below the limit values is because the dominant direction of the wind is North-west (through Tuzla motorway), there aren’t any crossroads or signalization on the motorway on the southern part of Tuzla and there aren’t any industrial plants having polluting effects.

Keywords: Ayvalık Saltern, Halimione portulacoides, Pollution

Ayvalık tuzlasının ağır metal düzeyinin Halimione portulacoides (L.) bitkisi kullanılarak belirlenmesi

Murat KILIÇ1, GÜNGÖR AY, Fatma Koçbaş, Fatma Mungan Kılıç
1Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 45140 Muradiye, Manisa/Türkiye
2Mardin Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 47000 Artuklu, Mardin/Türkiye

Bu çalışmada, Ayvalık tuzlasında yayılış gösteren Halimione portulacoides (L.) Aellen bitkisi kullanılarak, tuzlanın Pb, Zn ve Cd düzeyleri Perkin Elmer Analyst 700 Model Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (FAAS) cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Tuzla İzmir-Çanakkale karayolunun bitişiğinde yer aldığından dolayı ayrıca karayoluna olan mesafeye bağlı değişimlerde belirlenmiştir. Bitkinin kök, gövde ve yaprak kısımları ile onun yetişme toprağı çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Örneklemeler 2009-2010 yılları arasında, tuzlayı çevreleyen toprak set üzerinde belirlenen yedi istasyonda yapılmıştır. Her istasyondan 12 ay boyunca düzenli olarak numuneler alınmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda bitkide; Pb <0.001-0.977 ppm, Zn 0.099-1.650 ppm, Cd <0.001-0.102 ppm, toprakta ise Pb 0.523-1.599 ppm, Zn 0.143-1.248 ppm ve Cd 0.006-0.432 ppm arasında olduğu belirlenmiştir. Pb ve Zn birikimi yola olan mesafeye bağlı artmış, Cd birikimi ile yola olan mesafe arasında ise net bir ilişki elde edilememiştir. Analizlerde sonuçların sınır değerlerin altında olmasının en önemli nedeni, hakim rüzgâr yönünün kuzeybatı (tuzladan karayoluna doğru) olması, tuzlanın güneyi boyunca uzanan karayolu üzerinde herhangi bir kavşak ve sinyalizasyonun bulunmaması ve yakınında kirletici özelliği olabilecek endüstri ve sanayi tesislerinin olmamasıdır.

Anahtar Kelimeler: Ayvalık Tuzlası, Halimione portulacoides, Kirlilik

Murat KILIÇ, GÜNGÖR AY, Fatma Koçbaş, Fatma Mungan Kılıç. Determination level of heavy metal in Ayvalik Saltern using Halimione portulacoides (L.) plant. BioDiCon. 2019; 12(1): 100-106

Corresponding Author: Murat KILIÇ

Quick Search

LookUs & Online Makale