ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
The floristic structure of the Artvin-Soğanlı Village (Turkey) and the traditional usage of these plant taxa in this region [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 109-118 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.04796

The floristic structure of the Artvin-Soğanlı Village (Turkey) and the traditional usage of these plant taxa in this region

Arzu Ergül Bozkurt1, Zafer Cemal Ozkan2, Diren Uycan Saraç1
1Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry, Artvin, Turkey
2Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry, Trabzon, Turkey

Artvin, which is famous for greenery land, has a very rich flora in terms of plant diversity and richness. It has Blacksea climate and place in place has the Mediterranean climate (especially near Coruh River). Soğanlı village is located in the province of Artvin-Ardanuç. This village distance from the city center is 35 km and it has 850 m altitude. In this study, The floristic structure of the Artvin-Soğanlı Village is researched. And also the medicinal and aromatical plant taxa and their traditional usage of this region were investigated. Plants have been used for different purposes such as food, medicine, pesticide etc. for a long time. Local floristic investigation and individuals knowladge about the traditional usage of plant taxa are vital important issue because if these knowladge would not be transferred generation to generation, local traditional usage of plant taxa will be disappered. As a result of the study 189 naturally plant taxa were identified and families, scientific names, usage parts, traditional usage of these plant taxa, which had have ethnobotanical importance, were indicated.

Keywords: flora, Soğanlı Village, traditional usage

Аrtvin-Sоğanlı Köyü'nün floristik yapısı ve bu yöredeki bitki taksonlarının geleneksel kullanımı

Arzu Ergül Bozkurt1, Zafer Cemal Ozkan2, Diren Uycan Saraç1
1Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Trabzon, Türkiye

Yeşil doğasıyla ünlü Artvin, bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir floraya sahiptir. Genellikle yörede Karadeniz iklimi hâkim olmasına karşın, kısmen de Akdeniz iklimi (özellikle Çoruh Nehri yakınlarında) görülmektedir. Soğanlı köyü Artvin-Ardanuç ilçesinde bulunmaktadır. Bu köyün şehir merkezine uzaklığı 35 kilometre ve yükseltisi 850 m’dir. Bu çalışmada, Artvin-Soğanlı köyünün floristik yapısı ve yörede bulunan tıbbi ve aromatik bitki taksonlarının geleneksel kullanımı araştırılmıştır. Bitkiler uzun yıllardan beri beslenme, tedavi ve böcek ilacı gibi farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Yerel floristik araştırmalar ve yöre halkının bitkilerin kullanımına ilişkin bilgileri hayati önem taşımaktadır. Çünkü eğer bu bilgiler nesilden nesile aktarılmazsa geleneksel bitki kullanımı hakkındaki bilgiler gelecekte yok olacaktır. Araştırma sonucunda 189 doğal bitki taksonu tespit edilmiştir ve bu bitki taksonlarından etnobotanik öneme sahip olanlarının familyaları, bilimsel adları, kullanım alanları ve geleneksel kullanım biçimleri belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: flora, Soğanlı Köyü, geleneksel kullanım

Arzu Ergül Bozkurt, Zafer Cemal Ozkan, Diren Uycan Saraç. The floristic structure of the Artvin-Soğanlı Village (Turkey) and the traditional usage of these plant taxa in this region. BioDiCon. 2019; 12(2): 109-118

Corresponding Author: Diren Uycan Saraç, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale